ผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562

    ขั้นตอนการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ  

   1.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือ รหัสนักศึกษา แล้วกดค้นหา

   2.เข้าอับเดทข้อมูลภาวะการมีงานทำ ให้เป็นปัจจุบัน

   3.เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ให้กดบันทึกข้อมูล เป็นอันเสร็จสิ้น